Általános üzleti feltételei

Az Xplode Feuerwerk GmbH általános üzleti feltételei

§ Érvényességi kör

1) A jelen értékesítési feltételek kizárólag vállalatokkal, közjogi értelemben vett jogi személyekkel, és a § 310 Abs.1 BGB szerint közjogi társaságokkal szemben érvényesek. A vevő jelen értékesítési feltételeinktől eltérő vagy azzal ellentétes feltételet csak az azok érvényességével való kifejezett, írásos egyetértés esetén ismerjük el.
2) A változtatások jogát a műszaki fejlesztés értelmében fenntartjuk. Forma- szín- és súlybeli változtatások joga az elvárható kereteken belül fenntartva
3) A szóbeli különmegállapodások érvénytelenek
4) A jelen értékesítési feltételek a vevőkkel kötött jövőbeli üzletekre is érvényesek, amennyiben hasonló jellegű jogügyletekről van szó.

§ 2 Ajánlat és szerződéskötés

1) A mindenkori katalógusokban és prospektusokban bemutatott választék nem testesít meg kötelező szerződéskötési ajánlatot.
2) A szerződéskötési ajánlatban (megrendelés) a vevő két hétig kötött. Az eladó csak ez alatt a két hét alatt kogosult a vevővel szemben az ajánlat elfogadására írásos visszaigazolással (rendelésvisszaigazolás) vagy az áru kiszállításával.
3) A rendelésleadással kapcsolatban átadott valamennyi, a vevőnek átadott dokumentum pl. kalkulációk, rajzok, próbák stb tulajdon- és szerzői jogát magunknak tartjuk fenn. Ezek a dokumentumok harmadik fél számára nem tehetők hozzáférhetővé, kivéve, ha a vevőnek. Amennyiben a § 2 2) szerinti határidőn belül az ajánlatot nem fogadjuk el, akkor ezeket a dokumentumokat hozzánk haladéktalanul vissza kell küldeni.

§ 3 Árak és fizetés

1) Más írásos kikötés hiányában áraink ab Werk paritáson, csomagolás és ÁFA nélkül értendőek.
2) Az ajánlati árak kötelezettség nélküliek.
3) A vételár megfizetésének kizárólag a hátoldalon megnevezett számlára kell történnie. Eltérő megállapodás hiányában a vételár megfizetése a számla kiállításától számított 14 napon belül esedékes levonások nélkül. Amennyiben a fizetés a számla kiállításától számított 14 napon belül történik, a netto áruérték 2%-ának megfelelő skonto árengedményt nyújtunk.
4) Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, a késedelem kezdetétől számított, az EKB alapkamat +8% késedelmi kamat megfizetésére köteles. Magasabb késedelmi kár érvényesítésére a jogot fenntartjuk.

§ 4 Visszatartási- és felszámítási jog

1) Visszatartási jogot a vevő csak abban a mértékben érvényesíthet, amennyiben az ellenigénye azonos szerződéses viszonyon alapul.
2) A vevő csak olyan ellenigényeket számíthat fel, amelyek jogerősen megállapításra kerültek, nem vitatottak, és elismertek.
§ 5 Szállítás és költségek
1) A minimális vásárlás összege 150 € az árlista szerint, csomagolás nélkül ab Werk. A szállítás átalánydíja 50 €. 1.000 € feletti vásárlás esetén a szállítási költségeket Németországon belül mi viseljük a rendeltetési helyig.
2) A résszállítás jogát fenntartjuk; az ebből eredő többletköltségeket mi viseljük.
3) Az általunk megadott szállítási idő kezdete a megrendelő kötelezettségeinek időbeni és szabályszerű teljesítését feltételezi. A szerződés nemteljesítése miatti kifogás jogát fenntartjuk.
4) Amennyiben a megrendelő átvételi késedelembe esik, vagy megsérti egyéb együttműködési kötelezettségét, jogunkban áll követelni a keletkezett károkat, ide értve bármiféle többletköltséget. További igények joga fenntartva. Az előzőekben írt körülmények fennállása esetén az adásvétel tárgyának esetleges megsemmisülésének vagy állagromlásának kockázatát az átvételi- vagy együttműködési kötelezettségének kezdetétől a vevő viseli.
5) A részünkről nem szándékos, vagy durva hanyagság következtében beállt szállítási késedelemért felelősséget vállalunk egy minden teljes hét után járó 3%-os késedelmi kártérítés formájában, ami azonban nem leht több a szállítási érték 15%-ánál.
6) A vevő egyéb, szállítási késedelem miatti igényei és jogai változatlanok maradnak.
7) A szállítás és fizetés teljesítési helye 22889 Tangstedt.

§ 6 A kockázat átszállásának helye kiszállítás esetén

Amennyiben az áru a vevő kérésére kiszállításra kerül, legkésőbb a gyár/raktár elhagyásával az áru megsemmisülésének vagy megrongálódásának veszélye a vevőre száll át. Ez érvényes függetlenül attól, hogy a feladás a teljesítési helyről történik-e, vagy hogy ki viseli a fuvarköltségeket.

§ 7 Tulajdonjog fenntartása

1) A leszállított dolgok tulajdonjogát valamennyi követelés teljes kifizetésééig fenntartjuk, ide értve a járulékos követeléseket, kártérítési igényeket és csekkek, illetve váltók beváltását. Ez minden jövőbeni szállításra érvényes akkoris, ha kifejezetten nem hivatkozunk rá. Jogunkban áll az eladott dolgot visszavenni, amennyiben a megrendelő szerződésszegő magatartást tanúsít.
2) A vevő a tulajdon átszállásáig köteles az eladott dolgot gondosan kezelni. Különösen köteles ezeket saját költségére a névértéknek megfelelően lopás, tűz- és vízkár ellen biztosítani. A tulajdonjog átszállásáig a vevő köteles minket a leszállított dolgok elzálogosításáról vagy harmadik fél hasonló igényéről haladéktalanul írásban értesíteni. Mindaddig, amíg a harmadik fél nincs abban a helyzetben, hogy a peres és peren kívüli költségeket velünk szemben a § 771 ZPO szerint megtérítse, a vevő felel a felmerülő veszteségeinkért.
3) A vevő jogosult a fenntartott áru normál kereskedelmi forgalomban való továbbértékesítésére. A tulajdonjog fenntartással érintett áru továbbértékesítéséből származó vásárlói követelést a vevő már most ránk engedményezi a megállapodott számlaösszg mértékében (forgalmi adóval együtt). Ez az engedményezés attól függetlenül érvényes, hogy az eladott dolog továbbfeldolgozást követően vagy anélkül kerül továbbértékesítésre. A vevő a követelés beszedésére az engedményezést követően is jogosult marad. Ez nem érinti a mi jogunkat a követelés általunk történő beszedésére. A követelést azonban nem fogjuk beszedni mindaddig, amíg a vevő a beszedett árbevételből fizetési kötelezettségeinek eleget tesz, nem esik fizetési késedelembe, és különösképpen nem kerül benyújtásra fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kérelem, illetven a fizetések nem kerülnek beszüntetésre.
4) Az eladott dolog vevő általi át- és feldozása vagy átalakítása minden esetben a mi megbízásunkból és nevünkben történik. Ebben az esetbena vevőnek az eladott dologra vonatkozó várományossági joga az átalakított árura folytatódik. Amennyiben az eladott dolog olyan dolgokkal kerül feldolgozásra, amelyek nem a mi tulajdonunkat képezik, résztulajdon-jogot szerzünk az új dologra az általunk eladott dolog feldolgozáskori objektív értékének a más feldolgozott tárgyakhoz viszonyított arányában. Ugyanez érvényes az összekeverés esetére. Amennyiben az összekeverés olyan módon történik, hogy hogy a vevő dolga, fő dolognak tekintendő, akkor az a megállapodás érvényes, hogy a vevő részarányos résztulajdont ad át nekünk és az így előállt kizárólagos vagy résztulajdont részünkre megőrzi.

§ 8 Garancia és az áru hiányosságának bejelentése, továbbá kártérítési igény/gyártói kártalanítási igény

1) A vevő garanciális jogai feltételezik, hogy a § 377 HGB által előírt vizsgálati- és kifogásolási kötelezettségeinek szabályszerűen eleget tett. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a vevő a szállítmány vételekor a csomagoláson vagy az árun sérülést tapasztal, akkor azt átvételkor a fuvarozó céggel írásban igazoltatja. Nyilvánvaló hiányosságokat az átvételt követően azonnal írásban kell kifogásolni felén. A rejtett hiányosságokat az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban kell felénk kifogásolni. A határidő számításának alapja a határidő szerinti szállítás, a bizonyítási teher a vevő oldalán van. Amennyiben a vevő elmulasztja az időbeni vizsgálatot, vagy a hiányosság bejelentését, az árut elfogadottnak kell tekinteni.
2) A kárigények az árunak a vevőhöz történt leszállítását követő 12 hónap múlva elévülnek. Az előre megfontolt, vagy jelentős gondatlanság következtében felmerülő kártérítési igények esetében, továbbá életben, testben vagy egészségben bekövetkezett sérüléseknél amelyek a felhasználó előre megfontoltságán vagy súlyos gondatlanságán alapulnak, a törvényes elévülési idő érvényes.
3) Amennyiben minden gondosság mellett a leszállított árunak olyan hiányossága lenne, amely már a kárveszély átszállásának időpontjában is megvolt, határidőben bejelentett kifogást feltételezve, választásunk szerint vagy kijavítjuk az árut, vagy csereárut szállítunk. Az utánteljesítésre megfelelő határidőt kell biztosítani számunkra. A kártérítési igényeket ez előzőekben írt szabályozás nem érinti.
4) Amennyiben az utánteljesítés sikertelen, – mindenkori kártérítési igényein felül -a vevő jogosult a szerződéstől visszalépni, vagy a fizetést csökkenteni.
5) Nem keletkezik kárigény a minőségi megállapodástól való csekély mértékű eltérés, a felhasználhatóságot csak kismértékben befolyásoló (eltérés), a kárveszély átszállását követő hibás vagy hanyag kezelés következtében bekövetkezett természetes elhasználódás és kopás, túlzott igénybevétel, alkalmatlan üzemanyag használata esetén, vagy amelyek különleges, a szerződésben nem feltételezett külső behatások következtében állnak elő. Következménykár-igények ugyancsak kizártak.
6) A vevőnek az utánteljesítéshez kapcsolódó kiadásaira, különösen szállítási-, út- és anyagköltségekre vonatkozó igénye kizárt, amennyiben a költségek amiatt növekedtek, hogy az általunk leszállított árut utólag a vevő telephelyétől eltérő helyre kellett szállítani, ezesetben a költés annak rendeltetésszerű felhasználásának minősül.
7) A vevő kártérítési igénye velünk szemben csak annyiban áll fenn, amennyiben az ő vevőjével nem jutott a törvény által meghatározott minőségi igény tekintetében megállapodásra. A vevő velünk szembeni kártérítési igényének terjedelmére a 6. bekezdés viszonosan érvényes.
8) Egyebekben a termégbiztonsági törvény (PSG) érvényes a gyártói felelősségből eredő kártérítési igényekre.

§ 9 Oltalmi rendelkezések

1) A vevő szavatol azért, hogy az áruszállítás időpontjában a szállításhoz, raktározáshoz és kezeléséhez szükséges valamennyi jóváhagyás és engedély rendelkezésre áll.
2) A vevő figyelmét kifejezetten felhívjuk arra, hogy Az I és II osztályba sorolt tűzijáték testek továbbítása kizárólag spedíción keresztül megengedhető, pyrotechnikai tárgyak postai továbbítása már nem engedélyezett.

§ 10 Záró rendelkezések

1) A jelen szerződés és a felek közötti valamennyi jogviszony a Német Szövetségi Köztársaság jogrendje alá tartozik az UN vételi jog (CISG) kizárásával.
2) A jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan a teljesítés és a bírósági illetékesség kizárólagos helye a székhely 22889 Tangstedt. Ugyanez érvényes, ha a megrendelő bírósági illetékessége nem Németországban van.
3) A feleknek a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó megállapodása a jelen szerződésben írásban rögzítésre került.
4) Amennyiben a vevő és közöttünk érvényes szerződés egyes rendelkezései, ide értve a jelen általános üzleti feltételeket, részben vagy egészükben hatálytalanok lennének vagy azzá válnának, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.