Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülülnk , hogy érdeklődik vállalatunk iránt. Az adatvédelem kiemelt figyelmet élvez az Xplode Feuerwerk GmbH ügyvezetése részéről. Az Xplode GmbH internet oldalainak használata bármiféle személyes adat megadása nélkül lehetséges. Amennyiben azonban az érintett személy vállalatunk egyes szolgáltatásait az internetes oldalon kersztül kívánja igénybe venni, egyes személyes adatok kezelése szükségessé válhat. Amennyiben személyes adatok kezelése válik szükségessé, és a feldolgozásnak nem lenne törvényes alapja, az érintett személy beleegyezéséből indulunk ki.
Az adott személyek személyes adatainak kezelése, min például név, cím, e-mail cím vagy telefonszám, minden esetben a az adatvédelmi alaprendelkezések és az Xplode Feuerwerk GmbH országspecifikus rendelkezéseinek megfelelően történik. Cégünk a jelen adatvédelmi nyilatkozat által kívánja a nyilvánosságot az általunk felvett, használt és feldolgozott személyes adatok kezelésének módjáról, terjedelméről és céljáról tájékoztatni. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatjuk továbbá az érintett személyeket az őket megillető jogokról.
Mint a feldolgozásért felelős, az Xplode GmbH számos technikai és szervezeti intézkedést vezetett be az internet oldalon feldolgozott, személyhez kötődö adatok teljes védelme érdekében. Ennek ellenére előfordulhatnak az alapvetően inetrnetes adatátvitelen alapuló hézagok, amelyek következtében nem nyújtható abszolút védelem. Emiatt minden érintett személynek rendelkezésére állnak alternatív módok, mint például telefonon keresztül, személyes adataik megadására.
1. Fogalmi meghatározások
Az Xplode Feuerwerk GmbH adatvédelmi nyilatkozata azokon a fogalmi meghatározásokon alapul, amelyeket az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó az Adatvédelmi Alaprendelet (DS-GVO) rendelkezésben alkalmazott. Adatvédelmi nyilatkozatunknak úgy a nyilvánosság, mint vevőink és üzleti partnereink számára egyszerűen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk megvilágítani az alkalmazott fogalmakat.
A jelen adatvédelmi nyilatkozatban a következő fogalmakat alkalmazzuk:
a)    személyes adatok
Személyes adat minden információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban “érintett személy) vonatkoznak. Azanosíthatónak az a természetes személy tekintendő, aki közvetlen vagy közvetett módon egy ismertetőjel hozzárendelésével, mint egy név, azonosító szám, székhely, online-ismertetőjel, egy vagy több különös ismertetőjel, az e természetes személy fizikai, pszichés, genetikus, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó kifejezés alapján azonosítható.
b)    érintett személy
Érintett személy minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait a a feldolgozásért felelős feldolgozza.
c)    feldolgozás
Feldolgozás minden, a személyes adatokkal kapcsolatos automatizált eljárással vagy anélkül végrehajtott feldolgozás sor, mint a létrehozás, rögzítés, szervezés, rendezés, tárolás, illesztés vagy módosítás, kiválasztás, lekérdezés, alkalmazás, átvitelen keresztül történő közzététel, terjesztés, vagy a készenlét más formája, összehasonlítás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
d)    a feldolgozás korlátozása
A feldolgozás korlátozása a személyes adatok megjelölése a jövőbeni feldolgozás korlátozásának céljával.
e)    profilozás
A profilozás a személyes adatoknak minden olyan automatizált feldolgozása, amely abban áll, hogy ezeket a személyes adatokat a természetes személyre vonatkozó egyes személyes aspektusokat értékelnek, különösen azért, hogy a természetes személy munkateljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciájával, érdeklődésével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy helyváltoztatásával kapcsolatos vonatkozásokat elemzzék és előre jelezzék.
f)     pszeudonymizálás
A pszeudonymizálás a személyes adatok olymódon történő feldolgozása, ami által a személyes adatok további információk bevonása nélkül nem rendelhetők többé egy bizonyos természetes személyhez, amennyiben ezeknek a kiegészítő információknak a tárolása elkülönítetten történik, és olyan szervezeti intézkedések támasztják alá, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem rendelhetők azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.
g)    felelős, vagy a feldolgozásért felelős
A fefelős vagy a feldolgozásért felelős az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy hivatal, amely egyedül vagy másokkal közösen a személyes adatok felhasználásának céljáról és módjáról dönt. Amennyiben ennek a feldolgozásnak a célját és módját az uniós jog, vagy a tagállamok joga megadja, akkor a feldolgozásért felelős, illetőleg a megadott kritériumok alapján azok megnevezése az uniós jog vagy a tagállam joga szerint irányozható elő.
h)    bérfeldolgozó
A bérfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy hivatal, aki a felelős megbízásából a személyes adatokat feldolgozza.
i)      átvevő
Az átvevő olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy hivatal, akinek a számára személyes adatok kerülnek feltárásra, függetlenül attól, hogy az esetében egy harmadik félről van-e szó vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek au uniós jog vagy a tagállami jog szerint egy bizonyos vizsgálati feladat keretében személyes adatokat kapnak, nem átvevők.
j)      harmadik fél
A harmadik fél olyan, az érintett személyen, a felelősön, a bérfeldolgozón és felelős vagy a bérfeldolgozó közvetlen felelőssége alá tartozó személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy hivatal, aki/amely személyes adatokat dolgoz fel.
k)    beleegyezés
A beleegyezés minden, az érintett személy által az adott esetre, informált módon, és félreérthetetlenül tett akaratnyilvánítása egy nyilatkozat vagy egyéb egyértelmű, megerősítő cselekedet, amellyel az érintett személy értésre adja, hogy az érintett személyes adatok feldolgozásával egyetért.
2. a feldolgozásért felelős neve és címe
Az adatvédelmi alaprendelkezés, egyebekben az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi törvények és adatvédelmi jogi jellegű rendelkezések értelmében a a felelős személy:
Xplode Feuerwerk GmbH
Hauptstraße 93
22889 Tangstedt
Deutschland
Tel.: 041092539295
E-Mail: info@xplode-feuerwerk.de
Website: www.xplode-feuerwerk.de
3. Sütik
Az Xplode Feuerwerrk GmbH internetoldala sütiket használ. A sütik szöveges adatok, amelyek egy internetes keresőn át tárolásra és mentésre kerülnek.
Nagyszámú internet oldal és szerver használ sütiket. Egy süti-ID a süti egyértelmű ismertetőjele. Egy olyan jelsorból áll, amelynek alapján internet oldalak és szerverek ahhoz a konkrét internetes keresőhöz rendelhetők amelyben a süti tárolásra került. Ez lehetővé teszi az internet oldalak és szerverek számára az érintett személy egyéni keresőjének a többi internet keresőtől való megkülönböztetését. Egy bizonyos internet kereső az egyértelmű süti-ID-n keresztül azonosítható.
A sütik használatán keresztül az Xplode Feuerwerk GmbH az ezen oldalt használó felhasználóknak felhasználóbarát szolgáltatásokat tud nyújtani, ami a sütik elhelyezése nélkül nem lenne lehetséges.
A sütik által válik lehetségessé, hogy weboldalunk információi és ajánlatai felhasználói értelemben optimalizálhatóak legyenek. A sütik, ahogyan korábban említettük, lehetővé teszik számunkra internetes oldalunk felhasználóinak újbóli felismerését. Ennek az újbóli felismerésnek a célja az internet oldalunk használatának megkönnyítése a felhasználók számára. Egy sütiket alklmazó internetes oldal felhasználójának például nem kell az internetoldal felkeresésekor minden alkalommal megadnia a hozzáférési adatait, mert ezt az internetes oldalon és a felhasználók számítógépes rendszerében tárolt sütik átveszik. Egy további példa egy webshop kosarának sütije. A webshop egy sütin keresztül jelöli meg a vevő által a virtuális bevásárló kosrába helyezett cikket.
Az érintett személy az internetes oldalunk által használt sütik elhelyezését a használt internetes kereső egy egyszerű beállításával megakadályozhatja, és ezzel a sütik elhelyezését tartósan elutasíthatja.Továbbá egy internet keresőn vagy más szoftware programon át a már elhelyzett sütik bármikor törölhetők. Ez minden általánosan használt internetes keresőnben lehetséges. Amennyiben az érintett személy az általa használt internetes keresőben a sütik elhelyezését deaktiválja, internetes oldalunknak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható.
4. Általános adatok és információk fel/megjegyzése
Az Xplode Feuerwerk GmbH internetes oldala, annak minden, az érintett személy vagy egy automatikus rendszer általi megtekintésekor egy sor általános adatot és információt hegyez fel. Ezek az általános adatok és információk a szerver logfile-jában kerülnek tárolásra. Tárolható (1) az alkalmazott browser típusok és verziók, (2) a hozzáférő rendszer üzemrendszere, (3) az az internetes oldal, amelyen keresztül a hozzáférő rendszer a mi internetes oldalunkra érkezett, (4) az al-weboldalak, amelyek egy hozzáférő rendszetr a mi internetes oldalunkra irányítottak, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) egy internet-protokoll cím (IP-cím), (7) a hozzáférő rendszer internet-szolgáltatója, és (8) egyéb adatok és információk, amelyek az informatikai rendszerünk elleni támadások veszélyének elhárítását szolgálják.
Ezeknek az általános adatoknak és információknak a használata által az Xplode GmbH nem szerez visszakövetéseket az érintett személyre. Sokkal inkább ahhoz szükségesek, hogy (1) internetes oldalunkon a tartalmakat korrekt módon szolgáltathassuk, (2) hogy a tartalmakat és az ezekre vonatkozó reklámokat az internetes oldalunkon optimalizálhassuk, (3) hogy az informatikai rendszerünk működőképességét és az internetes oldal működését tartósan biztosíthassuk, továbbá (4) hogy egy cyber-támadás esetén a bűnüldöző hatóságoknak a nyomozáshoz szükséges információkat átadhassuk. Ezért tehát ezeket az anonim módon mentett adatokat az Xplode Feuerwerk GmbH az adatvédelem és az adatbiztonság vállalati szintjének növelése érdekében statisztikailag kiértékeli, végső soron annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmi szintjét biztosítsuk. A szerver logfile-ok anonim adatait minden érintett személy által megadott személyes adattól elkülönítetten tároljuk.
5. kapcsolatfelvételi lehetőség az internetes oldalon keresztül